Schoolraad

De schoolraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de volgende 4 geledingen: de ouders, de personeelsleden, de leerlingen en de lokale gemeenschap. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen over: verplicht onderschrijven van het pedagogisch project door de leden van de schoolraad, wijze van bijeenroeping en besluitvorming, aantal mandaten per geleding. Haar bevoegdheden zijn: 

1. Rechten en plichten rond informatie en communicatie

2. Adviesbevoegdheden

  • Facultatief advies: uit eigen beweging schriftelijk advies uitbrengen aan het schoolbestuur over aangelegenheden die personeel, leerlingen en ouders aanbelangen ; schriftelijk advies uitbrengen aan de directeur  over de organisatie en werking van de school;
  • Verplicht advies: het schoolbestuur moet aan de schoolraad een advies vragen over elk ontwerp van beslissing met betrekking tot o.a. studieaanbod, vaststelling van het nascholingsbeleid, beleid inzake experimenten en projecten;

Individuele dossiers of gevallen behoren niet tot de bevoegdheid van de schoolraad.

3. Overlegbevoegdheid

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over volgende onderwerpen: opstellen en wijzigingen van schoolreglement, lijst van de bijdrageregeling aan de ouders, het schoolwerkplan, het beleidscontract met het CLB, jaarplanning extra-murosactiviteiten en parascolaire activiteiten, beslissingen inzake infrastructuurwerken (niet boven de € 67 000 = overheidsopdrachten), criteria aanwending lestijden, uren, uren-leraar en punten OSP, ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school, elk ontwerp van beslissing inzake duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.