Pedagogisch project

Naast het collectieve verhaal van onze scholengemeenschap, terug te vinden op http://www.bertinuscollectief.be (missie) plaatsen we als school ons eigen pedagogisch project centraal.
 

Vanuit een katholieke traditie…
Als katholieke school wordt het VTI Poperinge gedragen door de evangelische kernwaarden, met wederzijds respect voor andere levensbeschouwingen. Dit engagement uit zich in het respectvol en zorgzaam omgaan met al wie deel uitmaakt van onze campus (het VTI met z’n voltijds en deeltijds onderwijs, samen met De Ast): als solidaire personeelsleden, als dienstbare leerkrachten of opvoeders en luisterbereide gesprekspartners voor ouders en iedereen die met de school in contact komt. We zorgen voor een leef- en werkklimaat waarin ons christelijk geloof aan bod mag komen, met ruimtes, ingericht als uitnodiging tot vieren en bezinnen. Naast het vak godsdienst worden ook de andere vakken vanuit een gelovige visie gegeven: het leven wordt erin als zinvol voorgesteld. We willen onze jongeren voldoende kansen bieden om op een onbevooroordeelde manier met elkaar samen te leven, ieder met z’n eigen talenten en mogelijkheden. We proberen de leerlingen weerbaar te maken tegen onverschilligheid en het oppervlakkige in de maatschappij en we leren hen kritisch omgaan met de vele schijnwaarden.

Staat de leerling centraal…
Onze leerlingen en hun geluk komen boven alles op de eerste plaats: we begeleiden hen en bieden iedereen zoveel mogelijk gelijke (onderwijs)kansen om zich te ontplooien, in ‘hoofd, hart en handen’. Kleinschaligheid is troef op een warme, menselijke en hartelijke school: niemand is een nummer, iedereen is ‘Iemand’ (naar het beeldje, symbool van het VTI). Een hoofdrol is dan ook weggelegd voor een leerlinggerichte aanpak: de jongeren motiveren en hen bijsturen (remediëren) waar nodig, aandacht hebben voor de verscheidenheid binnen eenzelfde groep tieners (differentiëren) en hen helpen bij een goede studiekeuze (oriënteren). De school wil een zo goed mogelijke begeleider zijn in het proces van ‘leren leren’, zowel op het vlak van studiehouding, vaardigheden als attitudes. Dit gebeurt vanuit het  principe van gelijkwaardigheid en respect, op basis van dialoog en verregaand wederzijds vertrouwen. We helpen hen in woord en daad op het vlak van sociale vaardigheden, emotioneel evenwicht en ook lichamelijke gezondheid. Zowel individuele leerlingen als klasgroepen kunnen beroep doen op deskundig advies.

Zowel in als buiten de klas…
Via de verschillende vakken wordt kwalitatief hoogstaand en evenwichtig onderwijs verstrekt, dat zich richt op het niveau van het kennen (kennis en inzicht), het zijn (attitudes) en ook het kunnen (vaardigheden). We willen een bruisende school zijn, en organiseren ook tal van lesondersteunende en blikverruimende activiteiten, intra en extra muros, binnen en buiten de lesuren (zoals projecten, pedagogische excursies, didactische uitstappen,…).

In een open school…
Een dynamische, levende school staat open voor nieuwe maatschappelijke en economische tendensen, en creëert, samen met bedrijven uit de sociale en economische sector, een optimale sfeer voor de opvoeding van jongeren: een opbouwend, consequent, redelijk en heel duidelijk schoolreglement legt de nodige normen vast, de klassenleraar is coach van z’n klas, de vakleerkrachten bieden een passende begeleiding, dit alles binnen een verzorgde infrastructuur. Inspraakorganen (o.a. de pedagogische raad, de leerlingenraad, de ouderraad, het LOC,…) geven onze school het nodige democratisch karakter en ook alle leerlingen dragen mee verantwoordelijkheid, met respect voor ieders eigenheid (tso, bso, meisjes, jongens,…). Iedereen moet op zijn of haar manier kunnen ‘deelnemen aan’ (participatie) een ‘open’ (transparantie) school, zonder een enge bril op te zetten.

In een gezonde, groene leer- en leefomgeving…
De school heeft zorg voor de schepping: er is plaats voor natuur, groen en sport. Het is een open school die letterlijk en figuurlijk zuurstof biedt aan alle leerlingen: we werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Onze infrastructuur en accommodatie – in combinatie met de hedendaagse didactiek – moeten een geschikt onderwijsklimaat en een efficiënte leeromgeving creëren.

Met een einddoel…
We willen jongeren binnen al onze studierichtingen deskundig inwijden in de belangrijke componenten van de techniek, met voldoende aandacht voor het levensbeschouwelijke, het taalkundige en het wetenschappelijke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Ons uiteindelijk doel is jongeren die voor onze school kiezen aan de eindmeet brengen in het 6de of 7de jaar, hen voorbereiden op hogere studies of hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt, om als gelukkige mensen door het leven te gaan.

 

Maar ook met verwachtingen.
Naast alle zorg en begeleiding, verwacht de school ook een inbreng van de leerlingen en hun ouders.
Iedereen heeft namelijk zijn rechten, maar daartegenover ook zijn plichten:
- respect hebben voor de leerkracht, de lessen en de klasgenoten;
- een voortdurende bereidheid om de eigen studiehouding en studievaardigheid te verbeteren;
- het kunnen aanvaarden van zowel negatieve als opbouwende kritiek;
- open staan voor alle mogelijke opvoedingsinitiatieven;
- verdraagzaamheid en toegeeflijkheid, omdat in ieder mens een stuk geloof en tegelijk een stuk ongeloof zit;
- medeverantwoordelijkheid en engagement.