Leren leren en leven

We vinden het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor het begeleiden van al onze leerlingen. We willen een evenwicht vinden tussen het resultaatgericht werken en de zorg voor onze jongeren, dat we als een taak zien van alle medewerkers, zowel de leerlingenbegeleiders als het onderwijzend personeel. Daarom wil de school inzetten op het uitwerken van een gedragen visie rond zorg om het ook in de praktijk om te kunnen zetten. Het zorgcontinuüm en het Handelingsgericht Werken worden uitgewerkt in samenspraak met het CLB.

GOK

Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) wil alle leerlingen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

GOK wil ernaar streven dat alle leerlingen met succes de eindmeet halen in het onderwijs. Het decreet Gelijke Onderwijskansen bestaat naast de ontwikkeling van een zorgbrede werking voor de leerlingen ook uit het recht op inschrijving van een leerling in een school naar keuze.

VTI Poperinge bevindt zich in de vijfde GOK-cyclus (één cyclus beslaat drie jaar). Op basis van een bevraging bij leerlingen, ouders en leerkrachten worden thema’s gekozen worden waaraan we werken tijdens de cyclus.

In ons GOK-beleid willen wij er ten slotte naar streven ons volledige schoolteam te betrekken. Iedere leerkracht is namelijk GOK-leerkracht en betrokken bij een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Leerlingen die het moeilijk hebben of extra zorg nodig hebben, kunnen we begeleiding aanbieden op school. Daarnaast vinden we het ook een noodzaak goede contacten te onderhouden met alle externe, maar betrokken partners van de school, zoals de ouders, het CLB en de externe hulpverleningsdiensten. GOK is namelijk een zaak van iedereen en een taak voor iedereen.

Met vragen rond het GOK-beleid van de school kunt u terecht bij:

  • Sofie Sweertvaegher (GOK-coördinator en schoolpsychologe);
  • de graadcoördinatoren.