Begeleiding

De vakleerkracht

De leerkracht begeleidt, brengt leerstof aan en behartigt de opvoeding in de lijn van het project van de school. Hij/zij is de eerste begeleider van de leerlingen en staat in nauw contact met de klasleerkracht, de graadcoördinator en de GOK-coördinator (schoolpsycholoog).

Na het 1ste en 2de trimester vinden remediëringsproeven plaats (tweede woensdag na de kerst- en paasvakantie). Daarnaast biedt de vakleerkracht ook andere vormen van remediëring aan indien nodig of gewenst, klassikaal of individueel, in of na de lessen, o.a.

  • Herhalingslessen of -toetsen
  • Bijkomende lessen
  • Extra oefeningen (vb. na elk hoofdstuk)

Speciale aandacht gaat naar “leren leren” in elk vak. De leerlingen van het eerste jaar van de eerste graad krijgen heel specifieke lessen rond dit thema: hoe organiseer je je schoolagenda, je boekentas, je werkplanning, de voorbereiding van toetsen of proefwerken, de leerstof, het studeren ervan… Daarop wordt in de gewone lessen verder gebouwd vanaf het tweede jaar.

De klasleerkracht

De klasleerkracht is verantwoordelijk voor de positieve relatie met zijn leerlingen. Hij is de brug tussen school en ouders met wie hij contact onderhoudt via schoolagenda, huisbezoek, oudercontact op school. Samen met de graadcoördinator is hij verantwoordelijk voor de werking van de klassenraad en in de mate van het mogelijke voor de notities in de agenda van zijn leerlingen. Hij coördineert klassenacties. Hij coördineert samen met de graadcoördinator de remediëring en de opvolging van de leerlingen van zijn klas.

De graadcoördinator

De graadcoördinatoren vormen, samen met de schoolpsycholoog die instaat voor de GOK-werking, het pedagogisch kader en zijn verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding van de leerlingen van hun graad.

De directie

De directeur en de adjunct-directeur coördineren het team leerlingenbegeleiding en zitten de klassenraden voor.

  • Adjunct-directeur: 1ste graad tso/bso en 2de graad bso
  • Directeur: 2de graad tso en 3de graad tso/bso

Het CLB

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op 4 domeinen:    

  • Het leren en studeren;
  • De onderwijsloopbaan;
  • De preventieve gezondheidszorg;
  • Het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de participatieraad. Niet alleen de school, maar ook de ouders en de leerlingen kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De contactgegevens, leden van het CLB-team en de werking voor het VTI zijn terug te vinden in het schoolreglement (deel III).